top of page

Privacy Policy

WIE

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking mevrouw Britt THOMAS, met adres te 8000 Brugge, Katelijnestraat 135, met ondernemingsnummer BTW BE0745.545.562, met als handelsnaam “sjiek mo peur”. Hierna ook “sjiek mo peur” genoemd.

Contactgegevens:

hi@sjiekmopeur.be

Katelijnestraat 135, 8000 Brugge

+32 499 320641

Vermits wij de bescherming van je privacy uiterst belangrijk vinden, kan je hier de nodige informatie vinden over welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe deze worden gebruikt, wat je privacy-rechten zijn, hoe je deze kan uitoefenen en welke maatregelen wij genomen hebben in het kader van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR).

“sjiek mo peur” respecteert uw privacy en heeft de nodige maatregelen genomen in het kader van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) en ter beveiliging van uw persoonsgegevens.

WELKE GEGEVENS

Wanneer je een transactie uitvoert op website of een dienst boekt ontvangen, verzamelen en bewaren we alle informatie die je op onze website invoert, of ons op een andere manier verstrekt.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • wachtwoord

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Bankrekeningnummer, creditcardgegevens

 • opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen

Daarnaast verzamelen we het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om je computer met het internet te verbinden. Denk aan inloggegevens; e-mailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen. Inclusief reactietijd van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie, en methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hi@sjiekmopeur.be, dan verwijderen wij deze informatie.

WAARVOOR WORDEN DEZE GEGEVENS GEBRUIKT

Sjiek mo peur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • sjiek mo peur analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • sjiek mo peur volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 • sjiek mo peur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


sjiek mo peur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Sjiek mo peur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via hi@sjiekmopeur.be

HOE BEWAREN EN DELEN WE UW GEGEVENS

Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen. Je gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan je gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

 

Alle directe betaalgateways die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders.

Sjiek mo peur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sjiek mo peur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES EN ANDERE TRACINGSTOOLS

Sjiek mo peur gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sjiek mo peur gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door sjiek mo peur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hi@sjiekmopeur.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en de rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sjiek mo peur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

UPDATES VAN DE PRIVACY BELEID

We behouden ons het recht om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we je hiervan op de hoogte stellen op deze plek, zodat je weet welke informatie we verzamelen, en hoe (en onder welke omstandigheden) we het eventueel gebruiken en/of openbaar maken. 

bottom of page